Algemene Voorwaarden ARVARO BV

Onze verkopen en prestaties geschieden tegen volgende voorwaarden 1. Al onze verkoopsprijzen worden gegeven zonder enige verbintenis en kunnen door de verkoper te allen tijde worden herzien. 2. De bedongen leveringstermijn is benaderend. Het verstrijken van de termijn verleent de koper niet het recht zijn bestelling te annuleren, noch recht op schadeloosstelling. 3. De aflevering en aanvaarding van de koopwaar geschiedt steeds in onze garages. Deze clausule dekt de conformiteit van de koopwaar. Wij kunnen nooit verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade ook, diefstal, verlies, brand-, water-, of stormschade aan de in de voertuigen achtergelaten voorwerpen. 4. De koper heeft het recht voor de aankoop van de wagen grondig te controleren eventueel met bijstand van een deskundige om alle zichtbare en verborgen gebreken na te gaan. De wagen wordt verkocht in de staat waarin hij zich bevindt, met zichtbare en verborgen gebreken. De koper doet afstand van zijn recht op vrijwaring voor verborgen gebreken, onverminderd de eventuele contractuele garantie die tussen partijen wordt afgesproken. De waarborg is uitgesloten voor alle schade voortspruitende uit slijtage, een abnormaal gebruik( zoals overbelasting of overdreven snelheid) uit een gebrek aan zorg, slecht onderhoud, ... Er wordt geen waarborg gegeven, behalve wanneer dit uitdrukkelijk wordt afgesproken tussen partijen (onverminderd de wettelijke garantieregeling t.a.v. consumenten). In dergelijk geval, zal hiervan uitdrukkelijk melding worden gemaakt op de factuur. De waarborg is enkel van toepassing op de motor en versnellingsbak. Onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage vallen nooit onder garantie wegens hoog gevoelig aan slechte of vervuilde brandstoffen, enz. Als ‘onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage’ worden onder meer beschouwd (zonder limitatief te zijn): banden, Veren, Schokdempers, Remblokken, Remschijven,stofhoezen,rubbers, lichten en lampen binnen en buiten, roulementen, airco +delen, schuif / cabriodak / open dak, Batterij, Koppeling, koetswerk, uitlaat, ruitenwissers, Waterpomp, distributieriem, distributieketting, sleutels, delen van het elektronicacircuit, klepsteelafdichtingrubbers (olieverbruik), injectoren, enz. Er kan geen garantie gegeven worden op achteraf opgebouwde onderdelen/opties. De garantie geld niet: op extra opties die dienen voor het comfort van de bestuurder, en niet tot het standaard functioneren van het voertuig, zoals: radio/gps, parkeersensoren, cruise control, verwarmde stoelen, aircosysteem, achteruitrijcamera. Het voertuig dient telkens tijdig op onderhoud geweest te zijn (maximum 10000KM), dit moet telkens afgestempeld worden in het origineel onderhoudsboekje uitgevoerd door onze garage. Garantie wordt verleend door onze garage. 5. Alle klachten dienen ons aangetekend te bereiken uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. In geval van een door ons aanvaarde klacht beperkt onze verplichting zich enkel tot het vervangen van de betwiste materialen en/of werken, met uitzondering van elke andere vergoeding. De klant zal dienaangaande schriftelijk ingelicht worden. 6. De vervangen onderdelen worden ter beschikking gehouden van de klant op zijn uitdrukkelijk verzoek en dit tijdens een maximum tijdspanne van 14 dagen na het uitvoeren van de herstellingswerken.

7. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Kuurne. 8. De facturen zijn te betalen uiterlijk binnen de 14 dagen na factuurdatum. Bij wanbetaling, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1.5% per maand. 9. Er is uitdrukkelijk bedongen dat alle geleverde goederen exclusief eigendom blijven van onze firma tot aan de volledige betaling van de verkoopprijs. 10. Bij ontbinding van de overeenkomst, veroorzaakt door een contractuele wanprestatie van de koper, zal de koper een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de koopsom verschuldigd zijn aan de verkoper, met een minimum van 50 EUR (onverminderd moratoire intresten). 11.In geval van betwisting tussen partijen, zijn de rechtbanken van de afdeling Kortrijk bevoegd. 12.De garantie is niet overdraagbaar 13.Sleepkosten kunnen nooit worden aangezien als garantie. Dit dient de koper te betalen. 14. Behoudens andersluidende overeenkomst, bedraagt de duur van de garantie die wordt verstrekt maximum 1 jaar. Deze valt uiteen in 2 periodes van 6 maand. *tijdens de eerste 6maanden van de totale garantieperiode: -elk gebrek waarvan de koper niet op de hoogte gebracht werd en dat opduikt tijdens deze periode wordt verondersteld al bestaan te hebben op het ogenblik van de levering en zal door de verkoper ten laste worden genomen(behoudens bewijs van tegendeel door de verkoper) -in de praktijk zal elk gebrek, naast gebreken te wijten aan slijtage of ouderdom, ten laste worden genomen door de verkoper als deze niet bewijst dat het gebrek te wijten is aan een andere oorzaak dan de staat van het voertuig(ongeval,uitwendige oorzaak,slecht of abnormaal gebruik…) *Na de eerste 6 maanden: -de verkoper is enkel verplicht om gebrekkig elementen of onderdelen aan het voertuig dat hij verkocht heeft te herstellen als de koper bewijst dat de gebreken die tijdens deze periode opdoken al bestonden op het ogenblik van de levering. Tijdens de garantieperiode: De herstellingen zullen uitgevoerd worden met tweedehandsonderdelen. Indien deze echter niet beschikbaar zijn of indien het nodig is om nieuwe onderdelen te gebruiken om het voertuig ‘volgens de regels van de kunst’ te herstellen, zal de koper tussenkomen in de herstelkosten in verhouding tot de meerwaarde die het voertuig op die manier verworven heeft. Website Disclaimer + Privacy Deze website is eigendom van ARVARO BV Contactgegevens: Adres maatschappelijk zetel: Afspanningsstraat 20, 8531 Bavikhove Telefoon: 0494.202.952

E-mail: info@arvaro.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0691.913.965

Deze website is eigendom van ARVARO Automotive

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ARVARO Automotive of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

ARVARO Automotive levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal ARVARO Automotive de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

ARVARO Automotive kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ARVARO Automotive geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

ARVARO Automotive kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

ARVARO Automotive verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

 

Privacybeleid
ARVARO Automotive hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, ARVARO Automotive, Afspanningsstraat 20, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:...(bv ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden,…).

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ARVARO Automotive, Afspanningsstraat 20, 8531 Bavikhove, info@arvaro.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot ARVARO Automotive, Afspanningsstraat 20, 8531 Bavikhove, info@arvaro.be.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

ARVARO Automotive kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de …-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de …-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.